Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino tel./fax. 58 676-76-90, 676-75-90

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

Dom został założony w 1983 roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, finansowaną w formie jednostki budżetowej, prowadzoną przez Powiat Wejherowski.

Uwaga ważne! Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 14.03.2020 roku informuję, że na teren Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku będą mogły wejść jedynie osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności Domu.

Jednocześnie proszę o zrozumienie powyższego ograniczenia, wynikającego jedynie z troski o zdrowie naszych Mieszkańców.

Wprowadzone wytyczne będą obowiązywały do odwołania.

Od dnia 01.03.2022 roku wizyty członków rodzin lub innych osób odwiedzających mieszkańca mogą odbywać się przy użyciu interkomu, znajdującego się przy wejściu do domu pomocy (bez bezpośredniej styczności) lub za pomocą komunikatorów internetowych, a także bezpośrednio w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku. W celu zachowania odpowiednich zasad ograniczających możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 termin tych spotkań należy uzgodnić z kierownikiem działu. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do telefonicznego kontaktu z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem działu.

Podstawa prawna funkcjonowania:

Działamy na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego, Decyzja Nr 15/2007 z dnia 13.03.2007 roku. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Mieszkańcy, przebywający w Domu Pomocy Społecznej, korzystają z usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, świadczonych na poziomie obowiazującego ustawowo standardu.


Miejsce w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie mozna zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu danej osoby do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy (ośrodek pomocy społecznej) właściwy dla tej osoby ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Na tej podstawie, decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom lub starosta powiatu (z upoważnienia Starosty - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie) prowadzącego dom pomocy społecznej.

Szczegółowe przepisy reulujące sposób funkcjonowania domu pomocy społecznej znajdują się, między innymi, w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) i aktcie wykonawczym oraz statucie domu.

Design by flankerds.com