Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku 84-250 Gniewino tel./fax. 58 676-76-90, 676-75-90

Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku

Dom został założony w 1983 roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, finansowaną w formie jednostki budżetowej, prowadzoną przez Powiat Wejherowski.

Uwaga ważne! Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 14.03.2020 roku informuję, że na teren Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku będą mogły wejść jedynie osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności Domu.

Jednocześnie proszę o zrozumienie powyższego ograniczenia, wynikającego jedynie z troski o zdrowie naszych Mieszkańców.

Wprowadzone wytyczne będą obowiązywały do odwołania.

Podstawa prawna funkcjonowania:

Działamy na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego, Decyzja Nr 15/2007 z dnia 13.03.2007 roku. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Mieszkańcy, przebywający w Domu Pomocy Społecznej, korzystają z usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, świadczonych na poziomie obowiazującego ustawowo standardu.


Miejsce w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie mozna zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu danej osoby do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy (ośrodek pomocy społecznej) właściwy dla tej osoby ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Na tej podstawie, decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom lub starosta powiatu (z upoważnienia Starosty - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie) prowadzącego dom pomocy społecznej.

Szczegółowe przepisy reulujące sposób funkcjonowania domu pomocy społecznej znajdują się, między innymi, w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 115, poz. 728) i aktcie wykonawczym oraz statucie domu.

Design by flankerds.com